Projekt

Fastighetsutveckling bostäder

Beställare

Haninge Bostäder

Fakta

Bostadsförtätning

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Emil Martinac
Hilde Rosell-Rivertz
Astrid Skog
Henrik Jansson (Kontaktperson 08 588 922 17)

Inom fastigheten Söderbymalm 3:403 finns i dag åtta flerbostadshus varav 7 lamellhus och ett punkthus. Samtliga sju 3-våningshus saknar idag hiss och består av lägenheter i form av i huvudsak tvåor och treor.
Enligt dagens regelverk måste vid ombyggnation även befintliga lägenheter tillgänglighetsanpassas om påbyggnaden innebär en för stor påverkan på befintlig struktur.

Förslaget visar hur ombyggnationen kan begränsas till enbart påbyggnaden och ett tillgängligt vertikalt kommunikationspaket för de nya planen 4 och 5.
Den centrala placeringen av trapphuset med accessbalkonger på de nya våningarna gör att enbart ett trapphus behöver adderas. Man klarar härmed utrymningsvägar och slipper placera trapphus vid trånga passager på gavelsidorna. Accessbalkongerna möjliggör enkelt en uppdelning med mindre lägenhetsmoduler vilket efterfrågas i området.