Projekt

Förskola i Blackeberg

Tidpunkt

2020

Vårt uppdrag

Arkitektur

Kontakt

Ann Söderström

uppdraget

Den befintliga förskolan och förskoletomten ligger naturskönt belägen i direkt anslutning till Blackebergsstråket. Den fina kopplingen till parkytorna gagnar expansionen av förskolan och möjliggör kvalitativa lekytor även utanför den faktiska förskolegården.

Den nya förskolan har hämtat sin byggnadsvolym från närområdet, som domineras av trevåningsbebyggelse med smalhuskaraktär. Genom en förskola i tre plan kan man dessutom på bästa sätt tillvarata och behålla värdefull lekyta på den befi ntliga begränsade tomtytan. Byggnaden kommer likt tidigare lägre förskola att placeras med långsidan parallellt med Gruntvigsgatan.

Kvadratiska eller nästintill kvadratiska fönster är något som använts fl itigt i den omgivande arkitekturen.