Ett proaktivt ledarskap med Aperto-mått känns igen på att vi lockar fram det bästa ur var och en av oss…

PROJEKTLEDNING

Vi har en medveten bredd av projektledare och har ett antal specialistfunktioner så som KA ENL PBL, BAS-P och miljösamordning mm för att kunna erbjuda våra kunder projektspecifik kunskap. Vi tror på att försöka göra rätt från början: att medvetet arbeta med helheten och på så sätt skapa flexibla och kreativa projektorganisationer. Proaktivitet är ett ledord. Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt från idé till bygghandling, med starka och tydliga värden. Vi arbetar medvetet med kundens önskemål och lyfter fram projektets förutsättningar i ett tidigt skede vad gäller teknik, hållbarhet, tillgänglighet, ekonomi och tid. Våra uppdrag är bland annat skolor, kontor, infrateknik, kulturfastigheter och idrottsanläggningar. Med vår samlade kompetens hittar vi rätt produktionstekniska lösningar och säkerställer att fastslagna gestaltningsmål från program och projektering upprätthålls. Resultatet – den färdiga byggnaden – är beroende av hur vi prioriterar tid, ekonomi, estetik, hållbarhet och fastighetsdrift samt upplevd respektive mätbar kvalitet. Allt hänger  ihop. Ett proaktivt ledarskap med Aperto-mått känns igen på att locka fram det bästa i var och en av oss, när det som bäst behövs. Aperto är känt för sina starka medarbetare inom byggledning, projektledning och projekteringsledning. Vår ledarkompetens ger ett strategiskt vridmoment som genererar tempo i projekten, rationell resursanvändning, bättre verkningsgrad på nedlagda timmar och kanske inte minst viktigt – starkare band mellan oss i projektet. Vi jobbar med ett proaktivt ledarskap i vår byggledning. I Aperto- mått mätt känns det igen på att byggledaren, projektledaren eller projekteringsledaren lockar fram det bästa i var och en av oss, när det som bäst behövs. Och  inte bara i oss, utan också i våra kunder och samarbetspartners.

BYGGLEDNING

Vi löser problemen på plats! Under produktion stävar vi efter en hög närvaro och god kontakt med entreprenören som utför arbetet. Tillsammans ser vi till att tidplan, ekonomi-, kvalitets- och miljöplaner följs genom egenkontroller och besiktningar. Byggprojektet ska fortgå utan avbrott och korrelera med budgeten.

Som byggledare använder vi vår kunskap inom PBL, förståelse och erfarenhet med entreprenör och beställare för att skapa ett öppet klimat med god kommunikation och även det som sker emellan raderna. Med vår grund i kontrakt, tekniska aspekter samt avtalsverk smörjer vi maskineriet då vi agerar som beställarens förlängda arm. Genom att ha en framförhållning med bra struktur över regelbundna avstämningar kan vi löpande dokumentera arbetet i själva projektstyrningen. Det gäller framförallt förmågan att kanalisera rätt kommunikation till rätt intressent. Vi har erfarenheter inom funktion, delade och utförande entreprenader.

bygg