Feedback som verktyg för att nå uppsatta mål

NIRAS Arkitekter ser över sin feedbackkultur för att gynna utvecklingen av såväl individerna som företaget. – Feedbackkulturen kommer att göra så vi får en bättre struktur på det vi gör, säger Elin Drougge.

Elin Drougge har arbetat på NIRAS Arkitekter sedan oktober 2017. I arbetet med att utveckla feedbackkulturen har man utgått från ett pilotprojekt, där Elin tillsammans flera kollegor deltog på en workshop om feedback tillsammans med en inhyrd konsult.

Under workshopen diskuterades syftet med feedback och vad man vill uppnå för resultat. Det pratades också noga om varför det kan vara bra att ta upp feedback till en hel grupp snarare än till den enskilda individen. Att kunna samtala och titta på resultatet tillsammans och gå igenom de bakomliggande faktorerna är viktigt för utvecklingen.

– Genom denna workshop kunde vi kartlägga hur vi arbetar i våra projekt och hur vi vill arbeta framåt, så att vi inte uppfinner hjulet hela tiden. Att diskutera på det sättet gav oss även chansen att se arkitekturen på riktigt, inte bara stirra sig blind på modeller och ritningar, säger Elin.

Feedback har alltid varit en naturlig del av arbetet på NIRAS Arkitekter, men att etablera verktyget på ett nytt och fräscht sätt kommer bidra med en tydlig struktur och i förlängningen till ett ännu bättre arbete. Utifrån den workshop som hölls har man satt ihop en projektgrupp som består av Hilde Rosell-Rivertz, Lina Olofsson och Tomas Skoglund. De har skickat ut enkäter till medarbetarna med frågor kring feedback och svaren kommer ligga till grund för den plan som ska tas fram kring fortsatt arbete.
– Detta kommer förhoppningsvis både motverka stress och spara tid för oss, avslutar Elin.